Vilniaus Bendruomeninių Organizacijų Sąjungos
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.         Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjunga (toliau tekste – VBOS) yra savarankiška visuomeninė Lietuvos organizacija, kurios teisinė forma yra asociacija, vienijanti Vilniaus miesto bendruomenines sąjungas ir organizacijas.

1.2.         VBOS pavadinimas – Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjunga, sutrumpintas pavadinimas – VBOS.  Anglų kalba Union Of Local Community of Vilnius, sutrumpinimas UOLCV.

1.3.         VBOS savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymu ir kitais norminiais teisės aktais bei šiais Įstatais.

1.4.         VBOS yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo simboliką, bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke. VBOS taip pat gali turėti valiutines sąskaitas užsienyje registruotuose bankuose.

1.5.         VBOS yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, pagal savo prievoles atsako tik jai priklausančiu turtu. VBOS neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už VBOS prievoles.

1.6.         VBOS yra paramos gavėja, gali būti labdaros ir paramos teikėja.

1.7.         VBOS teisinė forma – asociacija.

1.8.         VBOS veiklos laikotarpis neribotas.

1.9.         VBOS finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR SRITYS

2.1.         VBOS veiklos tikslai:

2.1.1.   atstovauti ir ginti VBOS narių interesus bendradarbiaujant su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, nacionaliniais nevyriausybinių organizacijų tinklais;

2.1.2.   skatinti gyventojus bei įmones ir organizacijas, įsikūrusias Vilniaus miesto savivaldybėje, aktyviai dalyvauti Vilniaus bendruomeninių organizacijų kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime, aktyviai dalyvauti VBOS vykdomose socialiniuose, tvarkos palaikymo bei kultūriniuose projektuose;

2.1.3.   formuoti gerą bendruomeninę aplinką – pilietinę, teisingumo, kultūros, gamtos, estetinę, tolerantišką ir kt., atlikti švietėjišką darbą pasitelkiant vietos ir kitus šviesuolius, kultūros bei visuomenės veikėjus, nevyriausybinių organizacijų atstovus bei narius;

2.1.4.   telkti VBOS narius tinkamiausių sprendimų socialiniai, kultūrinei ir ekonominei gerovei kelti.

2.2.        VBOS veiklos uždaviniai:

2.2.1.   burti VBOS narius bendrai veiklai ir palaikyti jų tarpusavio santykius;

2.2.2.   atstovauti VBOS narių interesus visose valstybės ar savivaldybių įstaigose, įmonėse, organizacijose, santykiuose su kitais privačiais ir viešaisiais bei juridiniais Lietuvos Respublikos ir užsienio asmenimis;

2.2.3.   organizuoti įvairius metodinius renginius (kursus, seminarus, konferencijas, diskusijas ir pan.);

2.2.4.   dalyvauti panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose, bendradarbiauti ir dalintis patirtimi su panašaus pobūdžio organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;

2.2.5.   kaupti ir skleisti informaciją apie Vilniaus bendruomeninių organizacijų veiklą;

2.2.6.   teikti siūlymus, pastabas seniūnijoms, Savivaldybei,  kitoms institucijoms bei juridiniams asmenims;

2.2.7.   teikti siūlymus, pastabas seniūnijoms, Savivaldybei, kitoms institucijoms bei juridiniams asmenims;

2.2.8.   dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje;

2.2.9.   pritraukti Lietuvos ir užsienio organizacijų, fondų, programų, verslo institucijų, fizinių asmenų lėšas ar kitokį turtą VBOS veiklai plėtoti ir koordinuoti;

2.2.10.atlikti kitas funkcijas, kurios neprieštarauja VBOS veiklos principams ir šiems Įstatams.

2.3.        VBOS veikia šiose srityse:

2.3.1.   darnios plėtros ir pilietiškumo ugdymo;

2.3.2.   neformaliojo ugdymo;

2.3.3.   aplinkosaugos ir gamtos apsaugos;

2.3.4.   darbo ir užimtumo;

2.3.5.   laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros;

2.3.6.   socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos;

2.3.7.   sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto;

2.3.8.   socialinių paslaugų;

2.3.9.   nusikalstamumo prevencijos;

2.3.10.kitose tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytose srityse.

2.4.        VBOS turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams.

2.5.        VBOS gali vykdyti šią komercinę ūkinę veiklą:

knygų leidyba (58.11);

žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba (58.12);

laikraščių leidyba (58.13);

žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14);

kita leidyba (58.19);

viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21);

konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (70.22);

reklama ir rinkos tyrimas (73);

reklamos agentūrų veikla (73.11);

atstovavimas žiniasklaidai (73.12);

rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);

fotografavimo veikla (74.2);

posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);

sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);

kultūrinis švietimas (85.52);

kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);

švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);

kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90);

scenos pastatymų veikla (90.01);

scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02);

meninė kūryba (90.03);

meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.04);

sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93);

kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99).

2.6.        Šiuose Įstatuose numatytai veiklai vykdyti VBOS gali:

2.6.1.   pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymuose bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme numatyta tvarka;

2.6.2.   sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;

2.6.3.   teikti mokamas paslaugas bei nustatyti jų kainas;

2.6.4.   teikti ir gauti labdarą ir (ar) paramą Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka;

2.6.5.   naudoti lėšas šiuose Įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.

2.7.        VBOS veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.

III. VBOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.        VBOS teisės:

3.1.1.   nekliudomai  raštu,  žodžiu  ir   kitais  būdais  skleisti  informaciją  apie  savo  veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius;

3.1.2.   organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius;

3.1.3.   valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

3.1.4.   samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

3.1.5.   Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones, atstovybes, filialus ir kitus juridinius asmenis;

3.1.6.   stoti į tarptautines organizacijas;

3.1.7.   gauti asignavimus iš Lietuvos Valstybės bei savivaldybės biudžeto bei kitų teisėtų fondų ir programų;

3.1.8.   savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti VBOS gali turėti ir kitokias teises, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

3.2.        VBOS draudžiama užsiimti veikla, kuriai prieštarauja Asociacijos įstatymas ir šie Įstatai.

3.3.        VBOS pareigos:

3.3.1.   efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtus Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

3.3.2.   tvarkyti finansines veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos  įstatymus  bei kitus teisės aktų reikalavimus, taip pat paramos teikėjų nustatytas sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

3.3.3.   esant reikalui teikti finansinę ir statistinę informaciją VBOS nariams;

3.3.4.   naudojant Lietuvos, užsienio šalių ir/ar tarptautinių organizacijų bei paramos tiekėjų perduotą turtą ir lėšas bei atsiskaitant už jų panaudojimą, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei tų organizacijų ar paramos tiekėjų nustatytais reikalavimais;

3.3.5.   mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

3.4.         VBOS veikla grindžiama narių savarankiškumo, partnerystės, subsidiarumo, tolerancijos, kolegialumo, teisėtumo, demokratiškumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

3.5.        VBOS negali kištis į jai priklausančių organizacijų veiklą, jei tai nesusiję su tų organizacijų įsipareigojimais VBOS.

IV. VBOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.        VBOS nariais gali būti Vilniaus bendruomeninės organizacijos – asociacijos ar sąjungos, kurių buveinė įregistruota Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Bendruomeninių organizacijų teisinė forma turi atitikti Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą.

4.2.         Visų VBOS narių teisės yra lygios, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio stojamąjį ir nario mokestį jie moka ar kokio dydžio paramą jie teikia.

4.3.         Nauji VBOS nariai priimami Tarybos sprendimu, didesne kaip pusės visų Tarybos narių balsų dauguma. Naujų narių priėmimo klausimas sprendžiamas, vadovaujantis raštišku jų prašymu. Asmuo, pageidaujantis tapti VBOS nariu, pateikia rašytinį prašymą, registracijos pažymėjimo kopiją, įstatus, asociacijos organo protokolą (ar protokolo išrašą) dėl nutarimo tapti VBOS asociacijos nariu. VBOS Pirmininkas raštu/elektroniniu paštu praneša pareiškėjui apie Tarybos sprendimą priimti ar nepriimti jį į VBOS narius. Gavęs teigiamą atsakymą, pareiškėjas privalo per nurodytą terminą įmokėti stojamąjį įnašą į VBOS sąskaitą kredito įstaigoje, jeigu nenumatyta kitaip. Kol stojamasis įnašas nesumokėtas – pareiškėjas neturi VBOS nario teisių.

4.4.         VBOS buveinėje turi būti visų VBOS narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas VBOS narys, kuris įsipareigoja neplatinti ir neskelbti informacijos apie kitus VBOS narius, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

4.5.         VBOS nariai turi teisę:

4.5.1.   dalyvauti ir balsuoti VBOS visuotiniame narių susirinkime;

4.5.2.   naudotis VBOS simbolika;

4.5.3.   inicijuoti visuotinio narių susirinkimo sušaukimą svarbiems VBOS klausimams spręsti;

4.5.4.   susipažinti su VBOS dokumentais ir gauti visą VBOS turimą informaciją apie jos veiklą;

4.5.5.   dalyvauti VBOS programose, organizuojamuose renginiuose;

4.5.6.   teikti žodinius ir/ar rašytinius pasiūlymus dėl VBOS veiklos ir/ar dokumentų projektų;

4.5.7.   siūlyti steigti darbo grupes VBOS veiklai arba iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkančius VBOS tikslus, įgyvendinti;

4.5.8.   bet kada išstoti iš VBOS. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip VBOS nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

4.5.9.   pažeistas savo teises ginti įstatymų nustatyta tvarka;

4.5.10.nustatyta tvarka naudotis VBOS patalpomis, inventoriumi;

4.5.11.nemokamai naudotis VBOS teikiamomis paslaugomis bei sukaupta informacija;

4.5.12.VBOS narys turi teisę įgalioti atstovą VBOS veikloje (toliau Atstovas) atstovauti tik tai organizacijai. Kiekviena organizacija, būdama VBOS nare, turi teisę savarankiškai deleguoti, atšaukti ar pakeisti savo atstovą VBOS. Atstovavimo/delegavimo sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

4.6.        VBOS nariai privalo:

4.6.1.   laikytis VBOS Įstatų ir vykdyti VBOS visuotinio narių susirinkimo sprendimus, dalyvauti VBOS veikloje;

4.6.2.   rūpestingai saugoti VBOS materialinę bazę, prisidėti prie jos išplėtojimo;

4.6.3.   vykdyti teisėtus VBOS visuotinio susirinkimo, VBOS Tarybos ir VBOS pirmininko priimtus sprendimus;

4.6.4.   mokėti nario mokesčius ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo VBOS finansinių metų pradžios, o jei nario mokesčio dydis keitėsi – nuo visuotinio narių susirinkimo, priėmusio nutarimą pakeisti nario mokesčio dydį dienos;

4.6.5.   saugoti VBOS ir jos narių komercines paslaptis, kurios sužinomos dalyvaujant VBOS veikloje;

4.6.6.   nepažeisti VBOS ir jos narių interesų;

4.6.7.   prisidėti prie VBOS tikslų įgyvendinimo;

4.6.8.   nesumokėjus nario mokesčio prarandama VBOS nario balso teisės iki kol bus sumokėti įnašai.

4.7.         Narystė VBOS gali būti sustabdoma:

4.7.1.   VBOS nario prašymu;

4.7.2.   dėl kitų svarbių priežasčių, nesudarančių pagrindo pašalinti narį iš VBOS šiuose Įstatuose nustatyta tvarka ir pagrindais, ne mažesne kaip 2/3 visų VBOS narių balsų dauguma;

4.7.3.   sistemingai, t. y. du ir daugiau kartų iš eilės, netinkamai, nesavalaikiai ar nepilnai moka nario mokestį ar atitinkamą jo dalį.

4.8.        Narystės VBOS pasibaigimo pagrindai:

4.8.1.   savanoriškas išstojimas iš VBOS (VBOS nariui pateikus prašymą Pirmininkui išbraukti jį iš VBOS narių);

4.8.2.   VBOS veiklos nutrūkimas;

4.8.3.   pašalinimas iš VBOS, jeigu:

4.8.3.1.               padaro Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų norminių teisės aktų, taip pat VBOS Įstatų pažeidimą;

4.8.3.2.                blogina VBOS reputaciją, diskredituoja VBOS vardą Lietuvos Respublikoje ir/ar užsienyje;

 

4.8.3.3.                kliudo VBOS siekti savo tikslų, užsiima veikla, kuri VBOS narių nuomone yra žalinga ir prieštaraujanti VBOS tikslams.

4.9.         Narystės VBOS pabaiga neatleidžia VBOS nario nuo nario mokesčio mokėjimo bei kitų prievolių VBOS vykdymo už laikotarpį iki narystės pabaigos.

V. VBOS VALDYMAS

5.1.        Sąjunga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per šiuose Įstatuose nustatyta tvarka sudarytus ir veikiančius VBOS organus.

5.2.         VBOS organai yra:

5.2.1.   Visuotinis VBOS narių susirinkimas, kuris šiuose Įstatuose vadinamas Visuotinis susirinkimas;

5.2.2.   VBOS kolegialus valdymo organas, kuris šiuose Įstatuose vadinamas Taryba, jo nariai – Tarybos nariais;

5.2.3.   VBOS vienasmenis valdymo organas vadovas, kuris šiuose įstatuose vadinamas VBOS Pirmininku, kuris taip pat yra ir Tarybos pirmininkas.

VI. VBOS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

6.1.        VBOS visuotinis susirinkimas yra aukščiausiasis VBOS organas. Visuotinio susirinkimo nariais yra VBOS nariai.

6.2.         VBOS visuotinis susirinkimas:

6.2.1.   priima ir keičia VBOS Įstatus;

6.2.2.   numato VBOS veiklos kryptis ir priima sprendimus;

6.2.3.   atskiru dokumentu nustato VBOS narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

6.2.4.   pašalina VBOS narius;

6.2.5.   renka ir atšaukia Tarybos narius, VBOS Pirmininką;

6.2.6.   sudaro darbo ir iniciatyvines grupes įvairiems veiklos klausimams spręsti;

6.2.7.   per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina VBOS metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;

6.2.8.   priima sprendimą dėl VBOS metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę;

6.2.9.   priima sprendimą dėl VBOS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6.2.10.sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose bei šiuose Įstatuose VBOS visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

6.3.        Visuotinis susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems VBOS organams spręsti VBOS visuotinio susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

6.4.        Visuotinis susirinkimas gali būti eilinis ir neeilinis. Eilinis visuotinis susirinkimas vyksta vieną kartą per metus, neeilinis – nusprendus VBOS Tarybai paprasta balsų dauguma, VBOS Pirmininko iniciatyva arba pareikalavus ne mažiau kaip trečdaliui VBOS narių.

6.5.         Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė VBOS narių. Visuotinio susirinkimo sprendimai teisėti, jeigu jie priimami VBOS narių paprasta balsų dauguma.

6.6.         Klausimai dėl Įstatų pakeitimo ir papildymo bei VBOS reorganizavimo ar likvidavimo sprendžiami ne mažesne kaip 2/3 dalyvaujančių VBOS narių balsų dauguma.

6.7.         Jeigu Visuotinio susirinkimo nėra kvorumo, per vieną mėnesį Taryba šaukia pakartotinį Visuotinį susirinkimą, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek joje dalyvavo VBOS narių.

6.8.         Visuotinio susirinkimo darbotvarkė, sprendimų projektai, laikas ir vieta VBOS nariams pranešama VBOS narių nurodytu elektroniniu paštu arba kita rašytine forma (paštu, skelbimu ar kt.), skelbiama VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ne vėliau nei likus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki numatytos Visuotinio susirinkimo datos, apie pakartotinį Visuotinį susirinkimą – ne vėliau nei likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki numatytos pakartotinio Visuotinio susirinkimo datos.

6.9.         Kiekvienas VBOS narys turi vieną balsą.

VII. VBOS TARYBA

7.1.        Taryba yra kolegialus VBOS valdymo organas, kurio veiklai vadovauja ir jo darbą organizuoja VBOS Tarybos Pirmininkas. Tarybos Pirmininku taip pat gali būti renkamas VBOS Pirmininkas.

7.2.         Tarybą sudaro 3 nariai – Tarybos nariai. Tarybos nariais gali būti VBOS narių pasiūlyti fiziniai asmenys. Tarybos narius trejiems metams renka VBOS Visuotinis susirinkimas. Tarybos nariai gali būti perrenkami kitai kadencijai.

7.3.         VBOS visuotinis susirinkimas gali atšaukti visą Tarybą arba pavienius Tarybos narius nesibaigus jų kadencijai. Jeigu Tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų objektyvių priežasčių nebegali dirbti Taryboje, vietoje jo renkamas pavienis Tarybos narys iki veikiančios Tarybos kadencijos pabaigos.

7.4.         Taryba vykdo Visuotinio susirinkimo patvirtintą veiklos programą, administruoja lėšas, skirtas veiklos programai įgyvendinti, analizuoja VBOS veiklos rezultatus, šaukia ir teikia pasiūlymus dėl Visuotinio susirinkimo darbotvarkės, vykdo kitą VBOS veiklą šių Įstatų ir Lietuvos Respublikos įstatymų rėmuose.

7.5.         Tarybos Pirmininkas ir Tarybos nariai dirba neatlygintinai. Esant galimybei Tarybos narių darbas gali būti atlygintini.

7.6.         Taryba posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdžius šaukia Tarybos Pirmininkas. Posėdžiai yra teisėti, jeigu dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma.

7.7.         Taryba:

7.7.1.   renka VBOS Tarybos Pirmininką iš tarybos narių, kuris vadovauja Tarybos veiklai ir posėdžiams bei pasirašo Tarybos priimtus sprendimus;

7.7.2.   renka VBOS Pirmininko pavaduotojus ir pagal poreikį kitus atsakingus asmenis VBOS veiklai vykdyti;

7.7.3.   kontroliuoja vykdomus projektus;

7.7.4.   priima sprendimą dėl VBOS buveinės keitimo;

7.7.5.   priima sprendimą dėl tapimo VBOS nariais, taip pat tenkina pageidaujančių išstoti iš VBOS narių prašymus;

7.7.6.   priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

7.7.7.   analizuoja VBOS veiklą ir jos finansinių išteklių panaudojimą;

7.7.8.   svarsto VBOS narių keliamus klausimus, analizuoja VBOS veiklos rezultatus;

7.7.9.   vykdo kitas šiuose Įstatuose bei teisės aktuose Tarybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

VIII. VBOS PIRMININKAS

8.1.         VBOS Pirmininkas yra vienasmenis VBOS valdymo organas.

8.2.         VBOS Pirmininką renka Visuotinis susirinkimas paprasta balsų dauguma. VBOS Pirmininko kadencijos trukmė treji metai. VBOS Pirmininkas turi teisę atsistatydinti ir būti perrenkamas kitai kadencijai.

8.3.         VBOS Pirmininkas, pasibaigus jo kadencijos laikui, jeigu nėra išrinktas naujas Pirmininkas, laikinai eina jo pareigas.

8.4.         VBOS Pirmininkas:

8.4.1.   vykdo Visuotinio susirinkimo ir Tarybos priimtus sprendimus savo kompetencijos ribose, teikia informaciją apie VBOS veiklą;

8.4.2.   atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, už pranešimą VBOS nariams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės VBOS veiklai;

8.4.3.   atsako už VBOS narių apskaitą;

8.4.4.   rengia ir pateikia Tarybai ir Visuotiniam susirinkimui VBOS veiklos ataskaitą;

8.4.5.   skelbia ir organizuoja viešosios informacijos paskelbimą;

8.4.6.   be atskiro įgaliojimo veikia VBOS vardu visose valstybinėse institucijose ir įstaigose, atstovauja VBOS teisme ir arbitraže bei santykiuose su trečiaisiais (tiek privačiais, tiek viešais) asmenim;

8.4.7.   VBOS vardu sudaro sandorius;

 

8.4.8.   atstovauja VBOS palaikant ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

8.5.        VBOS Pirmininkas gali veikti VBOS vardu, kiek tai neprieštarauja VBOS įstatams.

IX. VBOS LĖŠOS IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

9.1.         VBOS lėšas sudaro VBOS nario mokestis, kurio dydį nustato Visuotinis susirinkimas, įmonių, įstaigų ir organizacijų įnašai, aukos, valstybės ir/ar savivaldybių tikslinės paskirties lėšos, pajamos, gaunamos už teikiamas paslaugas bei kitos teisėtai gautos pajamos.

9.2.         VBOS, kaip pilnateisis juridinis asmuo, laisvai disponuoja jai priklausančiu turtu ir lėšomis, finansuodama savo veiklą. Už savo prievoles atsako visu savo turtu.

9.3.        VBOS lėšos naudojamos:

9.3.1.   patalpų išlaikymui;

9.3.2.   ūkinės veiklos reikmėms;

9.3.3.   VBOS tinklalapio kūrimui, išlaikymui ir administravimui;

9.3.4.   VBOS išvykoms ir renginiams rengti;

9.3.5.   kitoms išlaidoms, susijusioms su VBOS tikslų įgyvendinimu.

9.4.         Net ir šiuose Įstatuose nurodytais tikslais VBOS draudžiama:

9.4.1.   neatlygintinai perduoti VBOS turtą nuosavybėn VBOS nariui, VBOS Pirmininkui, Tarybos nariui, Bendruomenėje darbo sutarties ar visuomeniniais pagrindais dirbančiam asmeniui arba su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

9.4.2.   suteikti paskolas, įkeisti VBOS turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas VBOS prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

9.4.3.   skolintis pinigų iš VBOS nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

9.4.4.   skolintis iš kitų asmenų;

9.4.5.   steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota;

9.4.6.   vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai.

X. PRANEŠIMŲ SKELBIMŲ TVARKA

10.1.     Visuotinio susirinkimo darbotvarkė, sprendimų projektai, laikas ir vieta VBOS nariams pranešami VBOS narių nurodytu elektroniniu paštu, socialinėse medijose ir/ar internetinėje svetainėje www.vbos.lt, arba paštu, arba skelbiama VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“  ne vėliau nei likus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki nustatyto Visuotinio susirinkimo datos.

10.2.     Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti viešo pobūdžio pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

XI. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE VBOS VEIKLĄ PATEIKIMO TVARKA

11.1.     VBOS privalo pateikti savo nariams jų pageidaujamus VBOS dokumentus ar kitą informaciją.

11.2.     Dokumentai ir informacija iš anksto sutarus su VBOS Pirmininku, pateikiama nariams susipažinti ir kopijuoti VBOS buveinėje arba kitoje VBOS Pirmininko nustatytoje vietoje, kurioje yra tokie dokumentai ir informacija.

11.3.     Dokumentai ir informacija VBOS nariams turi būti pateikti nemokamai.

11.4.     Kiti asmenys su VBOS dokumentais ir kita informacija apie jos veiklą susipažįsta LR įstatymų nustatyta tvarka.

XII. VBOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

12.1.     VBOS veikla gali pasibaigti VBOS Visuotinio susirinkimo sprendimu likviduoti ar reorganizuoti VBOS, priimtu ne mažiau kaip 2/3 VBOS Visuotinio susirinkime dalyvaujančių VBOS narių balsų dauguma, arba Lietuvos Respublikos teismui priėmus sprendimą nutraukti VBOS veiklą.

12.2.     Visus klausimus, susijusius su VBOS veiklos pasibaigimu, sprendžia Visuotinio susirinkimo paskirtas likvidatorius ar už VBOS reorganizavimą atsakingas organas.

12.3.     Pasibaigus VBOS veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamo VBOS kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, Visuotinio susirinkimo sprendimu perduodamos kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kurių tikslai artimi likviduojamos VBOS Įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių juridinių asmenų nėra, – kitoms organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

12.4.     VBOS pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

XIII. BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

13.1.     VBOS buveinė keičiama Tarybos sprendimu, 2/3 dalyvaujančių Tarybos susirinkime narių balsų dauguma.

XIV. VBOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

14.1.     VBOS Įstatai gali būti keičiami VBOS Visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių VBOS narių balsų dauguma.

14.2.     Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo VBOS Pirmininkas arba visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

14.3.     Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1.     Šiuose Įstatuose neaptarti kiti su VBOS veikla susiję klausimai yra reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

15.2.     Šie Įstatai sudaryti trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba.

 

 

Įstatai priimti ir patvirtinti Vilniuje 2020 lapkričio 19 dieną VBOS visuotiniame susirinkime.